საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-05-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
ევროპის საინვესტიციო ბანკი
კონტრაქტორი:
“CDM Smith Europe GmbH “