მოსახლეობა სასმელი წყლის საფასურს მალე სწრაფი გადახდის აპარატების საშუალებით გადაიხდის


2011-08-31

მალე თითოეულ აბობენტს შესაძლებლობა ექნება აგენტის მიერ მიწოდებული ქვითრის საფუძველზე დარიცხული თანხა ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე,ლიბერთი ბანკის და სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით გადაიხადოს, ასევე მოქალაქეს შეუძლია მივიდეს კომპანიის ადგილობრივ სერვის-ცენტრში და სასმელი წყლის საფასური ადგილზე გადაიხადოს.

აგვისტოსთვემდეხელზეთანხასარიღებდაკომპანიის 4 სერვისცენტრი: ფოთი, სენაკი, ლანჩხუთი, დედოფლისწყარო.აგვისტოსთვეშიამსერვისცენტრებსდაემატა კიდევსამი: ოზურგეთი, სიღნაღი, საგარეჯო. იგეგმებაკიდევრამდენიმესერვისცენტრისდამატება, სადაცთანხისხელზეაღება აგენტისმიერაღარმოხდება. თანხისხელზეაღებამოქმედკანონმდებლობასშეესაბამება, მაგრამაღნიშნულპროცესსთანახლავსგარკვეულირისკი. ამასთანავე, აბონენტიკომპანიისსერვისცენტრში მისვლითუფროდეტალურდადაზუსტებულინფორმაციასმიიღებს.  გარდაამისა, სერვისცენტრშიაბონენტსშეეძლებასხვაპრობლემებისმოგვარებაც.

 

 
სიახლეები